1. പാപ്പം

    1. നാ.
    2. അപ്പം, ചോറ്, ഭക്ഷണം (ശിശുഭാഷ)
  2. ഇപ്പാപ്പം, (ഉപ്പാപ്പം, അപ്പാപ്പം, പാപ്പം)

    1. നാ.
    2. അപ്പം, പലഹാരം (ശിശുഭാഷ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക