1. പാപ്പാനി

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണൻ, ഒരു ബ്രാഹ്മണവർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക