1. പാപ്മാവ്

    1. നാ.
    2. പാപം
    3. ദുരവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക