1. പാമകൻ

    1. നാ.
    2. ചിരങ്ങുള്ളവൻ
  2. പാമാഗ്നി

    1. നാ.
    2. കടുകുരോഹിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക