1. പാമഘ്നം

    1. നാ.
    2. ചൊറിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്, ഗന്ധകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക