1. പാമരൻ

    1. നാ.
    2. നീചൻ
    3. നിസ്സഹായൻ
    4. അറിവില്ലാത്തവൻ x പണ്ഡിതൻ
    5. രാജാവിനു തുണയായവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക