1. പാമ്പൂട്ട്

    1. നാ.
    2. സർപ്പപ്രീതിക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക