1. പായ

  1. നാ.
  2. പാ(യ്)
 2. പയ്യ

  1. അവ്യ.
  2. പയ്യെ
 3. പാ(യ്)

  1. നാ.
  2. കിടക്കാനും മറ്റുമായി തഴ പുല്ല് മുതലായവകൊണ്ടു നെയെ്തടുക്കുന്ന ദീർഘചതുരാകൃതിയായ ഒരുപകരണം
 4. പയ്യ1

  1. നാ.
  2. പശു
 5. പയ്യ2

  1. നാ.
  2. വിശപ്പ്
 6. പീയു

  1. നാ.
  2. കാലം
  3. അഗ്നി
  4. സ്വർണം
  5. സൂര്യൻ
  6. കാക്ക
  7. മൂങ്ങ
 7. പൊയ്

  1. നാ.
  2. മായ
  3. വ്യാജം
  4. കുരള
 8. പൊയ്യ്

  1. നാ.
  2. പൊയ്
 9. പേയ

  1. വി.
  2. കുടിക്കത്തക്ക
 10. പയി

  1. നാ.
  2. പശി (വിശപ്പ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക