1. പായസും

    1. നാ.
    2. അമൃത്
    3. തിരുവട്ടപ്പശ
    4. പാച്ചോറ്
    5. സദ്യയ്ക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം മധുരഭക്ഷ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക