1. പായുക

    1. ക്രി.
    2. ഒലിക്കുക
    3. ഓടുക
    4. മൃഗങ്ങൾ കുത്തുക, എതിർക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക