1. പാരക്ക്

    1. നാ.
    2. സ്വർണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക