1. പാരക്യം

  1. നാ.
  2. പരലോകത്തിൽ സന്തോഷംകിട്ടത്തക്കവിധം വല്ലതും ചെയ്യുക, പുണ്യപ്രവൃത്തി
 2. പരകായം

  1. നാ.
  2. അന്യൻറെ ദേഹം. പരകായപ്രവേശം = സ്വന്തം ശരീരത്തെവിട്ട് ആത്മാവിനെ അന്യൻറെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൽ; കൂടുവിട്ടുകൂടുമാറൽ
 3. പ്രഖ്യം

  1. നാ.
  2. സാദൃശ്യം
  3. പ്രസിദ്ധി
  4. ഭാവം
  5. തെളിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക