1. പാരജായികൻ

    1. നാ.
    2. അന്യൻറെ ഭാര്യയുമായി സംഗംചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക