1. പാരതന്ത്യ്രം

    1. നാ.
    2. പരതന്ത്രമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ദാസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക