1. പാരത്രം

  1. നാ.
  2. പരലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യം
 2. പരദാരം

  1. നാ.
  2. അന്യൻറെ ഭാര്യ
  3. ശത്രുവിൻറെ ഭാര്യ
 3. പരാധാരം

  1. നാ.
  2. കാക്ക (കുയിലിന് ആധാരമായതിനാൽ)
 4. പ്രാതര­ം

  1. നാ.
  2. പ്രാ­ം, പൂർവാ­ം
 5. പ്രതരം

  1. നാ.
  2. മറുകരകടക്കൽ
 6. പ്രദരം

  1. നാ.
  2. ശരം
  3. പിളർപ്പ്
  4. വിടവ്
  5. ഉടവ്
  6. സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം
 7. പരിദരം

  1. നാ.
  2. ഒരു ദന്തരോഗം (പല്ലുകളുടെ മാംസം ചീഞ്ഞുപോകുന്നതു ലക്ഷണം)
 8. പരതീരം

  1. നാ.
  2. അക്കര, മറുകര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക