1. പാരദാരികൻ

    1. നാ.
    2. പരദാരസംസർഗംചെയ്യുന്നവൻ, വ്യഭിചാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക