1. പാരമേഷ്ട്യം

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മത്വം
    3. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അവസ്ഥ
    4. രാജകീയചിഹ്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക