1. പാരമ്പര്യോപദേശം

    1. നാ.
    2. കീഴ്മര്യാദകൾ പഠിപ്പ്ക്കൽ
    3. ഐതിഹ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക