1. പാരശവം

    1. നാ.
    2. ഉരുക്ക്
    3. മുത്ത്
    4. വെണ്മഴു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക