1. പാരശവൻ

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണനു ശൂദ്രസ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടായവൻ
    3. കുലടയുടെ മകൻ. (സ്ത്രീ.) പാരശവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക