1. പാരശ്വധക്ഷിതി

    1. നാ.
    2. പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ നാട്, കേരളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക