1. പാരസികം

    1. നാ.
    2. പേർസ്യാരാജ്യം, 56 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക