1. പാരാട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. ലാളിക്കുക
    3. പുകഴ്ത്തുക
    4. വിസ്തരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക