1. പാരാട്ട്

    1. നാ.
    2. പാരാട്ടൽ, പുകഴ്ത്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക