1. പാരാതീതം

    1. വി.
    2. അതിർകടന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക