1. പാരാവതകം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം നെല്ല്
  2. പൂർവാധികം

    1. അവ്യ.
    2. മുമ്പത്തെതിലും കൂടുതലായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക