1. പാരിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. വ്യാപിക്കുക
  3. തടിക്കുക, വളരുക
  4. പാരം (മറുകര) പ്രാപിക്കുക
 2. പരിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. മുറിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക