1. പാരിച്ച

    1. വി. ഭൂ.പേ.
    2. വർജിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക