1. പാരിടം

    1. നാ.
    2. ഭൂതലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക