1. പാരിപന്ഥികൻ

    1. നാ.
    2. കള്ളൻ
    3. ശത്രു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക