1. പാരിപാർശ്വികൻ

    1. നാ.
    2. കൂടെക്കൊണ്ടുനടക്കുന്നവൻ
    1. നാട്യ.
    2. സൂത്രധാരകൻറെ സഹായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക