1. പാരിമിത്യം

    1. നാ.
    2. പരിമിതിയെ (അതിർത്തിയെ) സംബന്ധിച്ചത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക