1. പാരിവ്രാജ്യം

    1. നാ.
    2. പരിവ്രാജൻറെ അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക