1. പാരിഷദൻ

    1. നാ.
    2. പരിജനം, ഭൃത്യൻ
  2. പുരുഷാദൻ

    1. നാ.
    2. മനുഷ്യമാംസം തിന്നുന്നവൻ (രാക്ഷസൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക