1. പാരിഹാരിക

    1. വി.
    2. പിടിക്കുന്ന
    3. പരിഹരിക്കുന്ന
    4. ചുറ്റുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക