1. പാറയാൻ

  1. നാ.
  2. പറയോന്ത്
 2. പറയൻ

  1. നാ.
  2. പന്ത്രണ്ടു കുടിമക്കളിൽ ഒരു ജാതി, പഞ്ചമൻ (പറകൊട്ടുന്നവൻ)
  3. തുള്ളൽപ്പാട്ടിലെ ഒരു വിഭാഗം
 3. പൊറയൻ

  1. നാ.
  2. ചേരരാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക