1. പാറുകാലി

    1. നാ.
    2. പഴുതാര
  2. പറക്കൽ

    1. നാ.
    2. പറക്കുന്ന പ്രവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക