1. പാറൽ

  1. നാ.
  2. ചങ്ങാടം
  3. പറക്കൽ
  4. പൊടിയരി
  5. ചാറ്റൽ മഴ
  6. ചാറ്റൽ
 2. പോറൽ

  1. ക്രി.
  2. ചെറിയ കീറൽ, മുറിവ്, ശരീരത്തിലും മറ്റും നഖംകൊണ്ടെന്നപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന വര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക