1. പാലക്യ

    1. നാ.
    2. കുന്തുരുക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക