1. പാലകൻ

  1. നാ.
  2. പാലിക്കുന്നവൻ
 2. അജപൻ1 -പാലകൻ

  1. നാ.
  2. അജങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ, ആട്ടിടയൻ
 3. പലാഗ്നി

  1. നാ.
  2. പിത്തരസം
 4. പലിക്നി

  1. നാ.
  2. നരച്ചവൾ, വൃദ്ധ
  3. കടിഞ്ഞൂൽഗർഭമുള്ള പശു
 5. പിലുകൻ

  1. നാ.
  2. എറുമ്പ്
  3. ഭീരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക