1. പാലനം

  1. നാ.
  2. രക്ഷിക്കൽ
 2. പല്ലണം

  1. നാ.
  2. ജീനി
 3. പുളിനം

  1. നാ.
  2. നദിയുടെ കര
  3. മണൽത്തിട്ട
 4. പുള്ളിനം

  1. നാ.
  2. പക്ഷിക്കൂട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക