1. പാലയ

    1. ക്രി.
    2. പാലിച്ചാലും
  2. പാല്യ

    1. വി.
    2. പാലിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക