1. പാലറ

  1. നാ.
  2. പാൽപ്പുര
  3. അകിട്ടിൽ പാൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നഭാഗം
 2. പലർ

  1. നാ.
  2. അനേകംപേർ. "പലരുകൂടിയാൽ പാമ്പു ചാകാ" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക