1. പാലിത

    1. വി.
    2. പാലിക്കപ്പെട്ട
  2. പലിത

    1. വി.
    2. വയസ്സായ, നരച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക