1. പാലി1

  1. നാ.
  2. പാളി
 2. പാലി2

  1. നാ.
  2. ബുദ്ധമതക്കാരുടെ മതഭാഷ (മധ്യകാല ഭാരതീയാര്യഭാഷകളിൽ ഒന്ന്)
 3. പാലി3

  1. വി.
  2. പാലുള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക