1. പാലീയം

    1. നാ.
    2. ഒരിനം അങ്ങാടി മരുന്ന്, തകരം
  2. പാലിയം

    1. നാ. ക്രിസ്തു.
    2. പുരോഹിതശ്രണിയിലെ ഉയർന്നവർ ധരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനവസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക