1. പാലോട്

    1. നാ.
    2. വെള്ളോട്
    3. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക