1. പാല്, പാൽ

  1. നാ.
  2. ഐശ്വര്യം
  3. പ്രസവിച്ച സ്തനജീവികളുടെ മുലയിൽ ഊറിവരുന്ന (പോഷകാംശമുള്ള) വെളുത്തദ്രാവകം
  4. ചിലയിനം മരങ്ങളുടെ കറ. ഉദാഃ റബ്ബർപ്പാൽ
  5. പാലുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ദ്രാവകം ഉദാഃ തേങ്ങാപ്പാൽ
  6. ശുക്ലം. (പ്ര.) പാലും പഴവും = ഐശ്വര്യം
 2. പലപല

  1. സ.നാ.
  2. ഒട്ടുവളരെ
  3. വിവിധമായ
 3. പളപള

  1. അവ്യ.
  2. പ്രകാശിക്കുമാറ്, വെട്ടിത്തിളങ്ങത്തക്കവണ്ണം
 4. പാൽപ്പല്ല്

  1. നാ.
  2. ശിശുക്കളുടെ വായിൽ ആദ്യം മുളച്ചുവരുന്ന പല്ലുകൾ (ഇവ പറിഞ്ഞശേഷം വേറെ പല്ലുകൾ മുളയ്ക്കുന്നു)
 5. പുലിപ്പാൽ

  1. നാ.
  2. പുലിയുടെ പാല്
  3. വൈഷമ്യമുള്ള കാര്യം (സാധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം)
 6. പളുപളെ

  1. അവ്യ.
  2. പ്രകാശത്തോടുകൂടി തിളങ്ങുമാറ്
 7. പിലാപ്പള്ളി

  1. നാ.
  2. അമ്പലവാസികളിൽ ഒരു വർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക