1. പാളക്കത്തി

    1. നാ.
    2. വീതിയുള്ള കത്തി, ചെത്തുകത്തി
  2. പുള്ളിക്കുത്ത്

    1. നാ.
    2. തുണി പഴത്തൊലി ഇവയിലൊക്കെവീഴുന്ന കുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക