1. പാളത്താറ്

    1. നാ.
    2. പുരുഷന്മാരുടെ താറുടുപ്പ്, സോമൻകെട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക